มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์ ดำเนินการตามพระราชกระแส ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในอันที่จะช่วยให้เด็กพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมเท่าเทียมคนปกติ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม
พันธกิจ