มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

องค์ประธานกิตติมศักดิ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ