มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ประธานกรรมการ (อดีต-ปัจจุบัน)

1. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พ.ศ. 2495-2496

2. ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์

พ.ศ. 2497-2498

3. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

พ.ศ. 2499-2502

4. คุณหญิงสุมาลี จาติกวนิช 

พ.ศ. 2503-2506

5. นางเลอศักดิ์ สมบัติศิริ 

พ.ศ. 2507-2510

6. นางสารภี นันทาภิวัฒน์ 

พ.ศ. 2511-2514

7. นางกอบลาภ เย็นมะโนช 

พ.ศ. 2515-2519

8. นางวิจันทรา บุนนาค 

พ.ศ. 2520

9. นายเกรียง กีรติกร

พ.ศ. 2521

10. นางกอบลาภ เย็นมะโนช

พ.ศ. 2522

11. คุณหญิงกอบลาภ เย็นมะโนช

พ.ศ. 2523-2526

12. นางสุมณี โสภณพนิช 

พ.ศ. 2527-2528

13. คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค

พ.ศ. 2529-2532

14. คุณหญิงอารี กุลตัณฑ์

พ.ศ. 2533

15. หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร 

พ.ศ. 2534-2540

16. นางอารยา อรุณานนท์ชัย 

พ.ศ. 2541-2546

17. คุณหญิงนงนุช อูนากูล

พ.ศ. 2547-2548

18. นางอารยา อรุณานนท์ชัย 

พ.ศ. 2549-2554

19. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ 

พ.ศ. 2555-2558

20. นางณินทิรา โสภณพนิซ 

พ.ศ. 2559-2566

20. นางสุพัชนา อัษฎาธร 

พ.ศ. 2567-ปัจจุบัน