มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

บุคลากรฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ

ผอ.สมจิตร์ รามนันทน์

นางสมจิตร์ รามนันทน์
ผู้อำนวยการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

กลุ่มงานกายภาพบำบัด

นางกาญจนา ทิพย์สุข หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด

นางกาญจนา ทิพย์สุข
หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด

นางสาวณัฐดาฉัตร ชาติวุฒานนท์ นักกายภาพบำบัด

นางสาวณัฐดาฉัตร ชาติวุฒานนท์
นักกายภาพบำบัด

นางกัญญ์ศิริณัฐ เสือเหลือง นักกายภาพบำบัด

นางกัญญ์ศิริณัฐ เสือเหลือง
นักกายภาพบำบัด

นางสาวแสงสกาว ไชยชนะ นักกายภาพบำบัด

นางสาวแสงสกาว ไชยชนะ
นักกายภาพบำบัด

นางสาวจุฑาพร พรมนุ่น นักกายภาพบำบัด

นางสาวจุฑาพร พรมนุ่น
นักกายภาพบำบัด

นางสาวพัทธนันท์ พุ่มแย้ม

นางสาวพัทธนันท์ พุ่มแย้ม
นักกายภาพบำบัด

นายธนเสฎฐ์ นาคพงษ์ธนัตถ์ ช่างกายอุปกรณ์

นายธนเสฎฐ์ นาคพงษ์ธนัตถ์
ช่างกายอุปกรณ์

นางแก้ว พูดงาม พนักงานห้องกายภาพบำบัด

นางแก้ว พูดงาม
พนักงานห้องกายภาพบำบัด

กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด

นางสาวอำไพร สุฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมบำบัด

นางสาวอำไพร สุฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมบำบัด

นางสาวจันทร์จิรา แสงสินธุ์ นักกิจกรรมบำบัด

นางสาวจันทร์จิรา แสงสินธุ์
นักกิจกรรมบำบัด

นางสาวยุมณีย์ ยีดิง นักกิจกรรมบำบัด

นางสาวยุมณีย์ ยีดิง
นักกิจกรรมบำบัด

นางสาวอรณี แสงทองรุ่งเจริญ นักจิตวิทยา

นางสาวอรณี แสงทองรุ่งเจริญ
นักจิตวิทยา

นางพรชนัน ชูมี ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด

นางพรชนัน ชูมี
ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด

นางสาววันเพ็ญ เพ็ญศิริมงคล พนักงานแผนพัฒนาฝีมือและประเมินทักษะ

นางสาววันเพ็ญ เพ็ญศิริมงคล
พนักงานแผนพัฒนาฝีมือและประเมินทักษะ

นางลักขณา นุ่นขาว

นางลักขณา นุ่นขาว
พนักงานแผนพัฒนาฝีมือและประเมินทักษะ

กลุ่มงานสังคมสงเคระห์

นางยุภาพร รุจิเรข หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

นางยุภาพร รุจิเรข
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

นางสาวไอยดา เป้าพานิชย์ นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวไอยดา เป้าพานิชย์
นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงานพยาบาลและบริบาล

นางสุชาดา แสงทอง พยาบาล

นางสุชาดา แสงทอง
พยาบาล

นางปวีณสมร ตากลม พยาบาล

นางปวีณสมร ตากลม
พยาบาล

พนักงานบริบาล

พนักงานบริบาล

กลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ

นางสาววรรณภา เกตุกราย หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ

นางสาววรรณภา เกตุกราย
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ

นายวราธร เกลี้ยงรัตน์ พนักงานสารสนเทศและธุรการ

นายวราธร เกลี้ยงรัตน์
พนักงานสารสนเทศและธุรการ