มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุคลากรฝ่ายศูนย์บริการคนพิการ

นางสมจิตร์ รามนันทน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

นางสมจิตร์ รามนันทน์
ผู้อำนวยการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

กลุ่มงานกายภาพบำบัด

นางสาวณัฐดาฉัตร ชาติวุฒานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด

นางสาวณัฐดาฉัตร ชาติวุฒานนท์
หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด

นางกัญญ์ศิริณัฐ เสือเหลือง นักกายภาพบำบัด

นางกัญญ์ศิริณัฐ เสือเหลือง
นักกายภาพบำบัด

นางสาวแสงสกาว ไชยชนะ นักกายภาพบำบัด

นางสาวแสงสกาว ไชยชนะ
นักกายภาพบำบัด

นางสาวจุฑาพร พรมนุ่น นักกายภาพบำบัด

นางสาวจุฑาพร พรมนุ่น
นักกายภาพบำบัด

นางสาวพัทธนันท์ พุ่มแย้ม นักกายภาพบำบัด

นางสาวพัทธนันท์ พุ่มแย้ม
นักกายภาพบำบัด

นายธนเสฎฐ์ นาคพงษ์ธนัตถ์ ช่างกายอุปกรณ์

นายนายธนเสฎฐ์ นาคพงษ์ธนัตถ์
พนักงานกายอุปกรณ์

นายอนุวัฒน์ นุตะวัฒน์ ช่างกายอุปกรณ์

นายอนุวัฒน์ นุตะวัฒน์
พนักงานกายอุปกรณ์

นางแก้ว พูดงาม พนักงานห้องกายภาพบำบัด

นางแก้ว พูดงาม
พนักงานห้องกายภาพบำบัด

กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด

นางสาวอำไพร สุฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมบำบัด

นางสาวอำไพร สุฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมบำบัด

นางสาวจันทร์จิรา แสงสินธุ์ นักกิจกรรมบำบัด

นางสาวจันทร์จิรา แสงสินธุ์
นักกิจกรรมบำบัด

นายเสฎฐวุฒิ วณิชสัมพันธ์ นักกิจกรรมบำบัด

นายเสฎฐวุฒิ วณิชสัมพันธ์
นักกิจกรรมบำบัด

นางพรชนัน ชูมี ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด

นางพรชนัน ชูมี
ผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัด

นางสาววันเพ็ญ เพ็ญศิริมงคล พนักงานแผนพัฒนาฝีมือและประเมินทักษะ

นางสาววันเพ็ญ เพ็ญศิริมงคล
พนักงานแผนพัฒนาฝีมือและประเมินทักษะ

กลุ่มงานสังคมสงเคระห์

นางยุภาพร รุจิเรข หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

นางยุภาพร รุจิเรข
หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์

นางสาวไอยดา เป้าพานิชย์ นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวไอยดา เป้าพานิชย์
นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวรุ่งนภา ทองดี นักสังคมสงเคราะห์

นางสาวรุ่งนภา ทองดี
นักสังคมสงเคราะห์

กลุ่มงานพยาบาลและบริบาล

นางวัฒนาวรรณ โกษาแสง หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและบริบาล

นางวัฒนาวรรณ โกษาแสง
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลและบริบาล

นางสุชาดา แสงทอง พยาบาล

นางสุชาดา แสงทอง
พยาบาล

นางปวีณสมร ตากลม พยาบาล

นางปวีณสมร ตากลม
พยาบาล

ผาสุก

นางผาสุข บุญประสพ
พยาบาล

ผกามาศ ศิริรักษ์

จสอ.หญิง ผกามาศ ศิริรักษ์
พยาบาล

นางพวงเพ็ญ อัสวะวิสิทธิชัย พยาบาล

นางฉัตรชนก อัสวะวิสิทธิชัย
พยาบาล

ปวริศา จั่นขั้ว

นางปวริศา จั่นขั้ว
พยาบาล

นางทิพย์อันนา นาราวัสส์ พยาบาล

นางทิพยวัลย์ กฤตศรลักษณ์
พยาบาล

นางทิพย์อันนา นาราวัสส์ พยาบาล

นางทิพย์อันนา นาราวัสส์
พยาบาล

พนักงานบริบาล

พนักงานบริบาล

กลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ

นางสาววรรณภา เกตุกราย หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ

นางสาววรรณภา เกตุกราย
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการและสารสนเทศ

นายวราธร เกลี้ยงรัตน์ พนักงานสารสนเทศและธุรการ

นายวราธร เกลี้ยงรัตน์
พนักงานสารสนเทศและธุรการ