มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
การดำเนินงาน

                ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงสนพระทัยในงานสงเคราะห์คนพิการเป็นอย่างยิ่ง ได้พระราชทานพระราชดำริหลายประการในเรื่องการศึกษา การรักษาพยาบาลเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การฝึกให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และการฝึกอาชีพเพื่อให้เด็กพิการสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ เป็นแนวทางในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ได้พยายามสนองพระราชดำริมาโดยตลอด

ทำให้กิจการของมูลนิธิได้พัฒนาก้าวหน้ามาโดยลำดับ ดังนี้

การฝึกกายภาพบำบัด โดยการฝึกเดินให้แก่เด็กพิการ

               ด้านการพัฒนาเด็กพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการมีหน้าที่ให้การรักษาบำบัดฟื้นฟูเด็กพิการในความดูแลปีละไม่น้อยกว่า 250 คน โดยมีนักสหวิชาชีพคอยดูแลฝึกฝนในการช่วยเหลือตัวเอง ด้านกิจวัตรประจำวัน ทั้งนี้ ได้ให้บริการช่วยเหลือเด็กพิการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในความดูแลมาแล้วประมาณ 12,280 คน รวมทั้งให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูแก่เด็กพิการภายนอก ไม่น้อยกว่า 50,000 คน

ศิษย์เก่ามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ และนักกีฬาระดับโลก

               นับตั้งแต่มีการก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ มีคนพิการได้รับการบำบัด และช่วยเหลือไปแล้ว เป็นจำนวนมาก และยังคงมีผู้ที่รอรับการรักษา มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และการสร้าง ชื่อเสียงให้ประเทศไทย

               มูลนิธิฯ ได้ส่งเด็กพิการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด เพื่อเพิ่มทักษะและการอยู่ร่วมในสังคม และปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ มีนักกีฬาทั้งที่เป็นศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ได้รับเหรียญรางวัลเป็นจำนวนมาก จากการแข่งขันกีฬาในระดับประเทศ และระดับโลก อาทิ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาพาราลิมปิกส์เกมส์ การแข่งขันกีฬาคนพิการชิงแชมป์โลก  เป็นต้น

           ผลสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจอีกประการหนึ่งคือ ศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้รับการคัดเลือกเป็นคนพิการดีเด่น จากสภาสังคมสงเคราะห์ อย่างสม่ำเสมอ

มูลนิธิได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพองค์กรคนพิการ ระดับ ดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

               ในปี พ.ศ.2540 มูลนิธิได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรดีเด่นที่ให้บริการส่งเสริม และสนับสนุนงานสวัสดิภาพ เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ประจำปี 2540 และในปัจจุบันมูลนิธิได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพองค์กรคนพิการ ระดับ ดีมาก จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และล่าสุด ในปี 2565 มูลนิธิได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ระหว่างปี 2561 – 2563 “ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประเภทหน่วยงาน จากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการค่าของแผ่นดิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

              นอกจากนี้ เพื่อให้งานพัฒนาเด็กพิการมีระบบมาตรฐานที่ติดตามและสามารถประเมินผลงานได้ เพื่อนำพาเด็กไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ให้ดีที่สุด มูลนิธิฯ ได้เริ่มศึกษาระบบ ISO ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ในปี พ.ศ.2547 ได้รับใบรับรอง ISO 9001:2000 และปัจจุบันได้อัพเกรดเป็น ISO 9001:2015