มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ร่วมงานกับมูลนิธิ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ รับสมัครผู้สนใจร่วมงานหลายตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีใจรักงานบริการ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในงาน

มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่อเด็กพิการ

โดยสามารถสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิ หรือยื่นใบสมัครออนไลน์

รับสมัครงาน ผู้สนใจเป็นส่วนหนึ่งของงานการกุศล ร่วมงานกับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองที่มูลนิธิ หรือ ส่งใบสมัครทางอีเมล์ OFFICE@FWC1954.0RG
ร่วมงานกับมูลนิธิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือส่งใบสมัคร ได้ที่

โทร 02-583-9596-7 ต่อ 320

Email office@fwc1954.org

Fax 02-583-6681