มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เกียรติคุณและผลงานความภาคภูมิใจ

รางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
ระหว่างปี 2561 – 2563
“ค่าของแผ่นดิน” ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประเภทหน่วยงาน
จากคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน”
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

รางวัลค่าของแผ่นดิน
โล่ห์รางวัลค่าของแผ่นดิน-หน้า
โล่ห์รางวัลค่าของแผ่นดิน-หลัง

รางวัลการรับรองตามมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ ระดับ ดีมาก

ได้รับรางวัลการรับรองตามมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ (มอพ.2554)
ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการ
หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.2552
ในระดับ ดีมาก โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน

รางวัลการรับรองตามมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ (มอพ.2554) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.2552 ในระดับ ดีมาก โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน
ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (2564 - 2566)
ใบรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ (2560 - 2563)
รางวัลการรับรองตามมาตรฐานองค์กรเพื่อคนพิการ (มอพ.2554) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการรับรองและเพิกถอนการรับรององค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.2552 ในระดับ ดีมาก โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึงปัจจุบัน

ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2015

ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ ISO 9001:2015
จาก United Registrar of Systems

ISO 9001:2015