มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุคลากรฝ่ายบริหารสำนักงาน

นางสมจิตร์ รามนันทน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

นางสมจิตร์ รามนันทน์
ผู้อำนวยการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางภัทราภรณ์ เกาะแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางภัทราภรณ์ เกาะแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายจักรพงศ์ พัวสื่อ พนักงานธุรการและสารสนเทศ

นายจักรพงศ์ พัวสื่อ
พนักงานธุรการและสารสนเทศ

นางสาวสุชานาถ เชี่ยวชาญ พนักงานสื่อสารองค์กร

นางสาวสุชานาถ เชี่ยวชาญ
พนักงานสื่อสารองค์กร

นายธีระรัตน์ ทิพย์สุข พนักงานยานพาหนะ

นายธีระรัตน์ ทิพย์สุข
พนักงานยานพาหนะ

นายวรวุฒิ วิชชุนะ พนักงานยานพาหนะ

นายวรวุฒิ วิชชุนะ
พนักงานยานพาหนะ

นายนิรุทธิ์ สันติทรัพย์สกุล พนักงานยานพาหนะ

นายนิรุทธิ์ สันติทรัพย์สกุล
พนักงานยานพาหนะ

กลุ่มงานบุคคล

นางนิคม แพงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางนิคม แพงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล

นางสาวมณีรัตน์ วิมานรัก พนักงานสรรหาว่าจ้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวมณีรัตน์ วิมานรัก
พนักงานสรรหาว่าจ้างและพัฒนาบุคคล

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นางสาวชุติมา พุมมา หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวชุติมา พุมมา
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุชาลี อาภรณ์มณี พนักงานการเงินงบประมาณ

นางสาวสุชาลี อาภรณ์มณี
พนักงานการเงินงบประมาณ

นางสาวเมทยา อัคนิทัต พนักงานการเงินงบประมาณ

นางสาวเมทยา อัคนิทัต
พนักงานการเงินงบประมาณ

กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการกลาง

นางปริยาภรณ์ เทพฝั้น หัวหน้ากลุ่มงานสถานที่และบริการกลาง

นางปริยาภรณ์ เทพฝั้น
หัวหน้ากลุ่มงานสถานที่และบริการกลาง

นางสาววรวรรณ ดุลยสิทธิ์ พนักงานจัดซื้อ

นางสาววรวรรณ ดุลยสิทธิ์
พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง

นายกฤศวัฒน์ ทองชื่น พนักงานครุภัณฑ์

นายกฤศวัฒน์ ทองชื่น
พนักงานทะเบียนครุภัณฑ์

นางเจียมจิต ใจเอื้อ พนักงานโรงครัว

นางเจียมจิต ใจเอื้อ
พนักงานครัว

นายจิระศักดิ์ แสงฉิม พนักงานพัสดุ

นายจิระศักดิ์ แสงฉิม
พนักงานทะเบียนพัสดุ

นายอนุสรณ์ ยาวิชัย ช่างซ่อมบำรุง

นายอนุสรณ์ ยาวิชัย
พนักงานซ่อมบำรุง

นายประสงค์ ทนทะนาน พนักงานซ่อมบำรุง

นายประสงค์ ทนทะนาน
พนักงานซ่อมบำรุง

พนักงานครัว

งานซักรีด

พนักงานซักรีด