มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุคลากรฝ่ายบริหารสำนักงาน

ผอ.สมจิตร์ รามนันทน์

นางสมจิตร์ รามนันทน์
ผู้อำนวยการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางภัทราภรณ์ เกาะแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นางภัทราภรณ์ เกาะแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายจักรพงศ์ พัวสื่อ พนักงานธุรการและสารสนเทศ

นายจักรพงศ์ พัวสื่อ
พนักงานธุรการและสารสนเทศ

นายธีระรัตน์ ทิพย์สุข พนักงานยานพาหนะ

นายธีระรัตน์ ทิพย์สุข
พนักงานยานพาหนะ

นายวรวุฒิ วิชชุนะ พนักงานยานพาหนะ

นายวรวุฒิ วิชชุนะ
พนักงานยานพาหนะ

กลุ่มงานบุคคล

นางนิคม แพงแก้ว พนักงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

นางนิคม แพงแก้ว
พนักงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ

นางสาวมณีรัตน์ วิมานรัก พนักงานสรรหาว่าจ้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวมณีรัตน์ วิมานรัก
พนักงานสรรหาว่าจ้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นางปริยาภรณ์ เทพฝั้น หัวหน้ากลุ่มงานสถานที่และบริการกลาง

นางปริยาภรณ์ เทพฝั้น
หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน

นางสาวชุติมา พุมมา พนักงานบัญชี

นางสาวชุติมา พุมมา
พนักงานบัญชี

นางสาววรวรรณ ดุลยสิทธิ์ พนักงานจัดซื้อ

นางสาววรวรรณ ดุลยสิทธิ์
พนักงานจัดซื้อ

นายกฤศวัฒน์ ทองชื่น พนักงานครุภัณฑ์

นายกฤศวัฒน์ ทองชื่น
พนักงานครุภัณฑ์

นายจิระศักดิ์ แสงฉิม พนักงานพัสดุ

นายจิระศักดิ์ แสงฉิม
พนักงานพัสดุ

กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการกลาง

นางปริยาภรณ์ เทพฝั้น หัวหน้ากลุ่มงานสถานที่และบริการกลาง

นางปริยาภรณ์ เทพฝั้น
หัวหน้ากลุ่มงานสถานที่และบริการกลาง

นายอนุสรณ์ ยาวิชัย ช่างซ่อมบำรุง

นายอนุสรณ์ ยาวิชัย
พนักงานช่างซ่อมบำรุง

นางเจียมจิต ใจเอื้อ พนักงานโรงครัว

นางเจียมจิต ใจเอื้อ
พนักงานโรงครัว

พนักงานห้องครัว

พนักงานโรงครัว

พนักงานห้องซักรีด

พนักงานห้องซักรีด