มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พระราชกรณียกิจ

เสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงเรียนศรีสังวาลย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508

          ซึ่งในวันนั้น พระองค์ทรงแสดงความสนพระราชหฤทัยในกิจการของโรงเรียนอย่างยิ่ง โดยนอกจากจะทอดพระเนตรการเรียน การสอนและกิจกรรมต่างๆ อย่างละเอียดแล้ว ยังทรงไถ่ถามทุกข์สุขของนักเรียนอย่างเอาพระราชหฤทัยใส่ ทั้งยังมีพระราชปฏิสันถารกับครูและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับแนวทางการสอน การบำบัด และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ให้แก่นักเรียน ตลอดจนได้มีรับสั่งชี้แนะแนวทางการดำเนินงานในอีกหลายๆ เรื่อง

          ต่อมาภายหลังแม้จะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมด้วยพระองค์เอง หากแต่ก็ยังโปรดให้ข้าราชบริพารในพระองค์มาไถ่ถามทุกข์สุขและติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนอยู่เสมอ ทรงให้ความสำคัญกับโรงเรียนแห่งนี้จนมีรับสั่งอยู่บ่อยครั้ง ว่า “นี่คือ… โรงเรียนของฉัน”

เสด็จพระราชดำเนินเปิดสระว่ายน้ำ วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514

          เวลา 15.00 น. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จพระราชดำเนินเปิดสระว่ายน้ำ ณ ศูนย์บริการเด็กพิการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ และทรงประทานเข็มสมนาคุณลูกเสือและโรงภาพยนตร์ต่างๆ ที่เก็บเงินบริจาคในวันตรุษจีน เสด็จเยี่ยมโรงเรียน ประธานโรงเรียน และครูใหญ่นำเสด็จ เสด็จกลับเวลา 17.30 น.