มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

เป็นองค์กรการกุศล ก่อตั้งและเริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ.2497 ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อปี พ.ศ.2498 ให้บริการช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ สังคม การอาชีพ แก่เด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ให้มีสุขภาวะทั้งด้านกายและจิตใจ สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระในสังคม
รายได้ของมูลนิธิส่วนใหญ่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาจากภาคเอกชน หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ

ศูนย์บริการคนพิการ

ให้บริการด้านการแพทย์ รวมทั้งที่พัก การเลี้ยงดู เสื้อผ้า อาหาร เครื่องช่วยคนพิการ และกายอุปกรณ์ เป็นต้น พร้อมกับการให้บริการพาเด็กไปรับการตรวจ วินิจฉัยรักษา ผ่าตัด พักฟื้น และบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่โรงพยาบาลต่าง ๆ
ศูนย์บริการคนพิการ ให้บริการโดยนักวิชาชีพด้านกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด อรรถบำบัด จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสอนและฝึกออกกำลังกายโดยการขี่ม้าและว่ายน้ำ แก่เด็กพิการ

โรงเรียนศรีสังวาลย์

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2504 กระทรวงศึกษาธิการ อนุญาตให้มูลนิธิตั้ง “โรงเรียนสอนเด็กพิการ”
ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เสด็จฯ เปิดโรงเรียนในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2508 และพระราชทานพระนามของพระองค์เป็นชื่อ “โรงเรียนศรีสังวาลย์”
โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้การศึกษาแก่เด็กพิการทางกายและการเคลื่อนไหวที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

ข่าวสาร-กิจกรรม
สาระน่ารู้

รู้จัก...มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

คนพิการต้องรู้ "แอพลิเคชัน เพื่อคนพิการ"

เรื่องน่ารู้กับสิทธิคนพิการ

สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ

ดูเพิ่มเติม >>>