มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บันทึกพระมหากรุณาธิคุณ

          นอกจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ นับเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุด แก่คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ และขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของทุกพระองค์ไว้ ณ โอกาสนี้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้พระราชทานเลี้ยงอาหารนักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ และเด็กพิการจากมูลนิธิพีระยานุเคราะห์ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ที่สวนอัมพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2509
ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2510 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงดนตรี สมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และพระราชธิดาทั้ง 4 พระองค์
พระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กๆ ด้วยพระองค์เอง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
แก่เด็กพิการในครั้งนั้น 

          แม้ในปีต่อๆ มา ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์จะมิได้เสด็จฯ มาพระราชทานเลี้ยงด้วยพระองค์เอง แต่นักเรียนยังคงได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเลี้ยงเนื่องในงานวันคนพิการที่สวนอัมพรร่วมกับคนพิการจากที่ต่างๆ เป็นประจำทุกปี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาที่มูลนิธิฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาที่มูลนิธิฯ และโรงเรียนศรีสังวาลย์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ได้เสด็จฯ มาที่มูลนิธิ และโรงเรียนศรีสังวาลย์ 4 ครั้ง

ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2539 ได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนพิมพ์ดีด หลังจากนั้นทรงมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อพิจารณานำเทคโนโลยีมาพัฒนานักเรียน และทรงให้จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ซึ่งมีการดำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2541 เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมนักเรียนและทอดพระเนตรการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กพิการ

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2545 เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินี และพระมเหสี แห่งบรูไนดารุสชาลามมาเยี่ยมชมกิจการของมูลนิธิฯ และโรงเรียน การเสด็จฯ มาทรงเยี่ยมในครั้งนั้น ส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม ครูและบุคลากรทุกคนมีความปลาบปลื้มใจ มีขวัญและกำลังใจเป็นอย่างยิ่ง

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2547 เสด็จฯ มาทรงเปิดอาคารเรียน 3 ชั้น พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริเรื่องการเรียนการสอนงานอาชีพเกษตรที่เหมาะสมกับคนพิการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดทำโครงการเกษตรเพื่ออาชีพโรงเรียนศรีสังวาลย์ตามพระราชดำริฯ โดยความร่วมมือของ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมมูลนิธิฯ และโรงเรียนถึง 4 ครั้ง
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จมาทรงเยี่ยมมูลนิธิฯ และโรงเรียนถึง 4 ครั้ง

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ได้เสด็จฯ มาทรงเยี่ยมมูลนิธิ และโรงเรียนถึง 4 ครั้ง

ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522 เสด็จมาพระราชทานโล่ เข็ม และเกียรติบัตร แก่อาสาสมัครและผู้บริจาค

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2530 เสด็จมาทรงเยี่ยมโรงเรียนเนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2543 เสด็จมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ฯ และอาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ทุกครั้งที่เสด็จมา พระองค์ได้ทอดพระเนตรการเรียน การสอน กิจกรรม และผลงานของนักเรียน ทั้งยังทรงเป็นผู้พระราชทานเงินจากองทุนการกุศลสมเด็จย่าปีละ 1,000,000 บาท สำหรับกิจกรรมพัฒนาเด็กพิการ

ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ สังคม และอาชีพ ซึ่งมูลนิธิฯ ยังคงได้รับอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ครั้งที่ 4 พ.ศ.2548 เสด็จมาเป็นประธานงาน “50 ปี ใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” และทรงเปิด “อาคารอเนกประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2548

บันทึกพระกรุณาธิคุณ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จมาที่มูลนิธิฯ และโรงเรียน 1 ครั้ง
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้เสด็จมาที่มูลนิธิฯ และโรงเรียน 1 ครั้ง

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ได้เสด็จฯ มาที่มูลนิธิ และโรงเรียน 1 ครั้ง และบ่อยครั้งที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้ผู้แทนพระองค์นำอาหารมาประทานเลี้ยงนักเรียน และได้ประทานโอกาสให้เฝ้ารับเสด็จ ในงานวันคนพิการ ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ซึ่งจัดที่สวนอัมพรเป็นประจำทุกๆ ปี