มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

1. คุณหญิงจวบ จิรโรจน์

2. คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค

3. หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร

4. คุณหญิงนงนุช อูนากูล

5. นางอารยา อรุณานนท์ชัย

6. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ

7. นายกมล ดิฐกมล

8. นางชฎาทิพ จูตระกูล

9. ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

10. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์