มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

1. คุณหญิงจวบ จิรโรจน์

2. คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค

3. หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร

4. คุณหญิงนงนุช อูนากูล

5. นางอารยา อรุณานนท์ชัย

6. นางขนิษฐา เทวินทรภักติ

7. อาจารย์กมล ดิฐกมล

8. คุณชฎาทิพ จูตระกูล

9. ดร.ศิรินา โชควัฒนา ปวโรฬารวิทยา

10. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

11. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์