มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ฯ