มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ศูนย์บริการเด็กพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนที่และที่ตั้งมูลนิธิฯ บริจาค ติดต่อมูลนิธิฯ

รายนามที่ปรึกษาและคณะกรรมการ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ปี พ.ศ. 2561

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • องค์ประธานกิตติมศักดิ์

  รายนามที่ปรึกษามูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
  ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • คุณหญิงจวบ จิรโรจน์
 • คุณหญิงวิจันทรา บุนนาค
 • หม่อมราชวงศ์วรรณาภรณ์ ศุขเนตร
 • คุณหญิงนงนุช อูนากูล
 • นางอารยา อรุณานนท์ชัย
 • นางสุนีย์ ชัยนาม
 • นางชฎาทิพย์ จูตระกูล
 • นางขนิษฐา เทวินทรภักติ
 • รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี
 • ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 • ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 • รายนามคณะกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
  ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 • นางณินทิรา โสภณพนิช
 • ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
 • นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์
 • รองประธานกรรมการฯ คนที่1
 • นางรัชนีวรรณ อุทัยศรี
 • รองประธานกรรมการฯ คนที่2
 • นางสาวสุพัชนา พัฒน์พงศ์พานิช
 • กรรมการและเหรัญญิก
 • พลตรีแพทย์หญิงเฟื่องฟ้า คุณาดร
 • กรรมการ
 • นางนวลนาถ ธำรงนาวาสวัสดิ์
 • กรรมการ
 • พล.ต.ต.นพ.เฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
 • กรรมการ
 • นางนิตยา เจียรวนนท์
 • กรรมการ
 • นางเนาวรัชต์ ธรรมสโรช
 • กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี
 • กรรมการ
 • นางสลิล ล่ำซำ
 • กรรมการ
 • พันเอกนายแพทย์อารมย์ ขุนภาษี
 • กรรมการ
 • ดร.จิรทัย ชเนศร์
 • กรรมการ
 • นางสาวชนิดา สุวรรณจูฑะ
 • กรรมการ
 • นายธีรยุทธ สุคนธวิท
 • กรรมการ
 • นางวรวรรณ ตั้งตรงศักดิ์
 • กรรมการ
 • นางจิรพร ภูธนกิจ
 • กรรมการ
 • นางปณิตา บุลสุข
 • กรรมการ
 • นางศิริภรณ์ ธรรมสิทธิ์บูรณ์
 • กรรมการและเลขานุการ
  logoforcripplewelfare

  Valid XHTML 1.0 Transitional Level Double-A conformance icon,  W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

  มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
  78/11 หมู่ที่ 1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
  Tel:66+(0)2-583-9596-7 Fax: 66+(0)2-583-6681
  Email: office@fwc1954.org